Dzisiaj imieniny obchodz: Aniela, Cieszymys, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz
18.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Referendum oglnokrajowe PDF Drukuj Email
10.03.2015.

Wykaz Przewodniczcych i Zastpcw Obwodowych Komisji ds. Referendum

Obwodowa Komisja  ds. Referendum Nr 1 w Brzeciu Kujawskim
     Izabella Mikoajczyk          - przewodniczca     
     Marzena Kamiska             - zastpca                   
   
Obwodowa Komisja ds. Referendum  Nr 2 w Brzeciu Kujawskim
     Mariusz Gobiewski              - przewodniczcy           
     Szmajda Wodzimierz             -  zastpca                        
     
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Brzeciu Kujawskim
     Marlena Rpalska                - przewodniczca           
     Katarzyna Nowacka            - zastpca                      
     
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Wiecu
   Anita Zawierucha                - przewodniczca             
   Kazmierczak Teresa             - zastpca                         
    
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5 w Brzeziu
   Katarzyna Budzyska           - przewodniczca            
    Maria Dybek                        - zastpca                         
   
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 6 w Brzeciu Kujawskim
    Katarzyna Klarkowska         - przewodniczca               
    Agnieszka Winiewska         - zastpca                       

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 7 w Starym Brzeciu
   Halina Skonieczna              - przewodniczca             
   Magdalena Jankowska         - zastpca                         

Obwodowa Komisja ds. Referendum  Nr 8 w Kkowej Woli
    Andrzej Baszczyk                - przewodniczcy               
    Krystyna Pietrzak                 - zastpca                             
   
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Brzeciu Kujawskim
    Anna Talarek                       - przewodniczca               
    Anita Pasiska                     - zastpca                            Losowanie czonkw Obwodowych Komisji do spraw referendum  odbdzie si w dniu 10 sierpnia 2015 r. /poniedziaek/ o godz.12.00 w sali Urzdu Miejskiego przy ul. Aleje W. okietka 1A.
                                    
Penomocnik
 Danuta Olejnik


Zgoszenia i wnioski od wyborcw niepenosprawnych oraz informacje o przeprowadzanym referendum oglnokrajowym zarzdzonym na dzie 6 wrzenia 2015 r., w tym dotyczce udziau w referendum osb niepenosprawnych, bd przyjmowane oraz udzielane informacje w pokoju Nr  4  Urzdu Miejskiego w Brzeciu Kujawskim, Aleje Wadysawa okietka 1A, w godzinach pracy urzdu od 7.15 do 15.15  lub telefonicznie
Nr tel. 54/231 63 25,  54/234 47 51,
bd drog elektroniczn: adres email -     Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
        Osoby wyznaczone do udzielania informacji:
Danuta Olejnik  - penomocnik wyborczy,
Monika Mikoajewska

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw na terenie Gminy  Brze Kujawski
1.Brze Kujawski:  tablica ogosze przy Pl. Wadysawa okietka (przy budynku Urzdu), sup ogoszeniowy przy ul. Farskiej (przy kociele)
2.Tablice ogoszeniowe w soectwach: Aleksandrowo, Brzezie, Falborz, Gustorzyn, Gulin, Jaranwek, Jdrowice, Kty, Kkowa Wola, Kuczyna, Machnacz, Miechowice, Nowe Miechowice, Pikutkowo, Redecz Krukowy, Rzadka Wola, Rzadka Wola-Parcele, Sokoowo, Sokoowo -Parcele, Stary Brze, Sone, Wolica, Wieniec, Wieniec-Zalesie, Witoldowo


Informacja dotyczca formy skadania wnioskw dotyczcych: dopisania do spisu wyborcw (spisu osb uprawnionych do udziau w referendum) w wybranym obwodzie gosowania, zgoszenia zamiaru gosowania korespondencyjnego, gosowania przez penomocnika oraz wydania zawiadczenia o prawie do gosowania.
Pastwowa Komisja Wyborcza, w zwizku ze zgaszanymi wtpliwociami, wyjania co nastpuje.

1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborcw (spisu osb uprawnionych do udziau w referendum) w wybranym obwodzie gosowania na obszarze gminy waciwej ze wzgldu na miejsce staego zamieszkania albo, w ktrej wyborca czasowo przebywa musi zosta sporzdzony na pimie oraz podpisany przez wyborc i osobicie przekazany w oryginale lub w inny sposb dorczony do urzdu (np. za porednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub zoony w biurze podawczym urzdu), z zastrzeeniem zachowania terminu oraz z uwzgldnieniem art. 9 1 Kodeksu wyborczego, stanowicego, i dat zoenia wniosku jest data wpywu tego wniosku do urzdu gminy, a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborcw moe zosta rwnie przesany w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem uytkownika posiadajcego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast dorczenie tych dokumentw w formie kserokopii lub skanu za porednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyej sposb.
2. Zgoszenie zamiaru gosowania korespondencyjnego moe by dokonane ustnie (w tym osobicie i telefonicznie), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zgoszenie moe by zatem dokonane rwnie za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
3. Wniosek o sporzdzenie aktu penomocnictwa musi by zoony wedug wzoru okrelonego w rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporzdzenia aktu penomocnictwa do gosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organw stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego oraz wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). Wniosek musi zosta sporzdzony na pimie oraz podpisany przez wyborc (osob uprawnion do udziau w referendum) lub w przypadku, gdy osoba ta nie moe lub nie umie zoy podpisu, przez osob, ktra wyrazia zgod na przyjcie penomocnictwa do gosowania, i wraz z zacznikami, w tym z oryginaln podpisan zgod na przyjcie penomocnictwa, osobicie przekazany lub w inny sposb dorczony do urzdu (np. za porednictwem innej osoby, w tym, ktra wyrazia zgod na przyjcie penomocnictwa, poczty, kuriera lub zoony w biurze podawczym urzdu), z zastrzeeniem zachowania okrelonego terminu oraz z uwzgldnieniem art. 9 1 Kodeksu wyborczego, stanowicego, i dat zoenia wniosku jest data wpywu tego wniosku do urzdu gminy, a nie data jego nadania. Podpisany wniosek o sporzdzenie aktu penomocnictwa oraz podpisana zgoda na przyjcie penomocnictwa mog zosta rwnie przesane w formie elektronicznej – o ile dokumenty te podpisane zostay podpisem uytkownika posiadajcego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast dorczenie tych dokumentw w formie kserokopii lub skanu za porednictwem odpowiednio faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku.
4. Wniosek o wydanie zawiadczenia o prawie do gosowania moe zosta zoony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek moe by zatem zoony za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru zawiadczenia wyborca moe upowani inn osob. Wwczas wyborca sporzdza wniosek o wydanie zawiadczenia i upowanienie (moe to by jeden dokument), w ktrym wskazuje swoje imi (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a take dane osoby upowanionej do odebrania zawiadczenia. Wniosek i upowanienie do odbioru zawiadczenia moe zosta przekazane na pimie (np. za porednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub zoone w biurze podawczym urzdu), telefaksem lub w formie skanu przekazanego za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zastpca Przewodniczcego Pastwowej Komisji Wyborczej
(-) Wiesaw Kozielewicz

INFORMACJA REFERENDUM

              Zgoszenia kandydatw do Obwodowych Komisji do spraw Referendum przyjmowane bd od  podmiotw uprawnionych do zgaszania od dnia 3 sierpnia do 7 sierpnia w pokoju nr 4 /ewidencja ludnoci/ w budynku Urzdu Miejskiego Al. W.okietka 1A w godz. od 7.15 do 15.15.
Penomocnik
Danuta Olejnik

Wybory Prezydenckie 2015 - wyniki I tura (gm. Brze Kujawski)    Burmistrz Brzecia Kujawskiego informuje, e w dniu wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 10 maja 2015 r. Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim zapewnia bezpatny transport do lokali wyborczych dla osb niepenosprawnych lub nieposiadajcych wasnego rodka transportu.

Losowanie czonkw Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  odbdzie si w dniu 20 kwietnia 2015 r / poniedziaek / o godz. 11.00 w sali Urzdu Miejskiego przy ul. Aleje W. okietka 1A.

Penomocnik
Danuta Olejnik

INFORMACJA
Zgoszenia kandydatw na czonkw Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP od Komitetw Wyborczych przyjmowane s do dnia 17 kwietnia w godz. od 7.15 do 15.15 w pokoju nr 4 – ewidencja ludnoci w budynku Urzdu przy Al. okietka 1A.
Penomocnik
Danuta Olejnik


OBWIESZCZENIE Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. Na podstawie art. 16 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pn. zm.) podaj do wiadomoci wyborcw informacj o numerach i granicach obwodw gosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcw niepenosprawnych a take o moliwoci gosowania korespondencyjnego i przez penomocnika dla przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r.

Informacja dotyczca gosowania korespondencyjnego
  w wyborach Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r


Zamiar gosowania korespondencyjnego wyborca zgasza do 15 dnia przed dniem wyborw, tj. do 27 kwietnia 2015 r.
Zgoszenie moe by dokonane ustnie / do protokou /, pisemnie lub w formie elektronicznej i powinno zawiera:
- imi / imiona /, nazwisko, imi ojca, dat urodzenia, numer PESEL,
- owiadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborcw gminy Brze Kujawski,
- oznaczenie wyborw,
- wskazanie adresu staego zamieszkania, na ktry ma by wysany pakiet wyborczy,
W zgoszeniu wyborca moe zada przesania wraz z pakietem nakadek na karty gosowania sporzdzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca, ktry zgosi zamiar glosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie pniej ni 7 dni przed dniem wyborw.

Dokumenty naley zoy w Urzdzie Miejskim, ewidencja ludnoci, ul. Al.okietka 1A w godzinach od 7.15 do 15.15, tel. 54 /231 63 25.


Zgoszenia i wnioski od wyborcw niepenosprawnych oraz informacje o przeprowadzanych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 r., w tym dotyczce udziau w wyborach osb niepenosprawnych, bd przyjmowane oraz udzielane informacje w pokoju Nr  4 Urzdu Miejskiego  przy Alejach okietka 1A w godzinach pracy urzdu  tj. od godz.7.15 do godz. 15.15 lub telefonicznie
Nr tel.54/231 63 25, 54/ 234 47 51, 506 020 950, Nr fax-u 54/234 51 78 bd drog elektroniczn: adres e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
Osoba wyznaczona do udzielania powyszych informacji
 Danuta  Olejnik - penomocnik wyborczy    

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw na terenie Gminy  Brze Kujawski
1.Brze Kujawski:  tablica ogosze przy Pl. Wadysawa okietka (przy budynku Urzdu), sup ogoszeniowy przy ul. Farskiej (przy kociele)
2.Tablice ogoszeniowe w soectwach: Aleksandrowo, Brzezie, Falborz, Gustorzyn, Gulin, Jaranwek, Jdrowice, Kty, Kkowa Wola, Kuczyna, Machnacz, Miechowice, Nowe Miechowice, Pikutkowo, Redecz Krukowy, Rzadka Wola, Rzadka Wola-Parcele, Sokoowo, Sokoowo -Parcele, Stary Brze, Sone, Wolica, Wieniec, Wieniec-Zalesie, Witoldowo


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

Odwiedza nas 1 go
                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000