Dzisiaj imieniny obchodz: Antoni, Bartomiej, Filomena, Jakub, Karolina, Micha, Przybywoj, Szarlota, Wilhelm
05.07.2020.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Referendum oglnokrajowe PDF Drukuj Email
10.03.2015.

Wykaz Przewodniczcych i Zastpcw Obwodowych Komisji ds. Referendum

Obwodowa Komisja  ds. Referendum Nr 1 w Brzeciu Kujawskim
     Izabella Mikoajczyk          - przewodniczca     
     Marzena Kamiska             - zastpca                   
   
Obwodowa Komisja ds. Referendum  Nr 2 w Brzeciu Kujawskim
     Mariusz Gobiewski              - przewodniczcy           
     Szmajda Wodzimierz             -  zastpca                        
     
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Brzeciu Kujawskim
     Marlena Rpalska                - przewodniczca           
     Katarzyna Nowacka            - zastpca                      
     
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Wiecu
   Anita Zawierucha                - przewodniczca             
   Kazmierczak Teresa             - zastpca                         
    
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5 w Brzeziu
   Katarzyna Budzyska           - przewodniczca            
    Maria Dybek                        - zastpca                         
   
Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 6 w Brzeciu Kujawskim
    Katarzyna Klarkowska         - przewodniczca               
    Agnieszka Winiewska         - zastpca                       

Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 7 w Starym Brzeciu
   Halina Skonieczna              - przewodniczca             
   Magdalena Jankowska         - zastpca                         

Obwodowa Komisja ds. Referendum  Nr 8 w Kkowej Woli
    Andrzej Baszczyk                - przewodniczcy               
    Krystyna Pietrzak                 - zastpca                             
   
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Brzeciu Kujawskim
    Anna Talarek                       - przewodniczca               
    Anita Pasiska                     - zastpca                            Losowanie czonkw Obwodowych Komisji do spraw referendum  odbdzie si w dniu 10 sierpnia 2015 r. /poniedziaek/ o godz.12.00 w sali Urzdu Miejskiego przy ul. Aleje W. okietka 1A.
                                    
Penomocnik
 Danuta Olejnik


Zgoszenia i wnioski od wyborcw niepenosprawnych oraz informacje o przeprowadzanym referendum oglnokrajowym zarzdzonym na dzie 6 wrzenia 2015 r., w tym dotyczce udziau w referendum osb niepenosprawnych, bd przyjmowane oraz udzielane informacje w pokoju Nr  4  Urzdu Miejskiego w Brzeciu Kujawskim, Aleje Wadysawa okietka 1A, w godzinach pracy urzdu od 7.15 do 15.15  lub telefonicznie
Nr tel. 54/231 63 25,  54/234 47 51,
bd drog elektroniczn: adres email -     Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
        Osoby wyznaczone do udzielania informacji:
Danuta Olejnik  - penomocnik wyborczy,
Monika Mikoajewska

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw na terenie Gminy  Brze Kujawski
1.Brze Kujawski:  tablica ogosze przy Pl. Wadysawa okietka (przy budynku Urzdu), sup ogoszeniowy przy ul. Farskiej (przy kociele)
2.Tablice ogoszeniowe w soectwach: Aleksandrowo, Brzezie, Falborz, Gustorzyn, Gulin, Jaranwek, Jdrowice, Kty, Kkowa Wola, Kuczyna, Machnacz, Miechowice, Nowe Miechowice, Pikutkowo, Redecz Krukowy, Rzadka Wola, Rzadka Wola-Parcele, Sokoowo, Sokoowo -Parcele, Stary Brze, Sone, Wolica, Wieniec, Wieniec-Zalesie, Witoldowo


Informacja dotyczca formy skadania wnioskw dotyczcych: dopisania do spisu wyborcw (spisu osb uprawnionych do udziau w referendum) w wybranym obwodzie gosowania, zgoszenia zamiaru gosowania korespondencyjnego, gosowania przez penomocnika oraz wydania zawiadczenia o prawie do gosowania.
Pastwowa Komisja Wyborcza, w zwizku ze zgaszanymi wtpliwociami, wyjania co nastpuje.

1. Wniosek o dopisanie do spisu wyborcw (spisu osb uprawnionych do udziau w referendum) w wybranym obwodzie gosowania na obszarze gminy waciwej ze wzgldu na miejsce staego zamieszkania albo, w ktrej wyborca czasowo przebywa musi zosta sporzdzony na pimie oraz podpisany przez wyborc i osobicie przekazany w oryginale lub w inny sposb dorczony do urzdu (np. za porednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub zoony w biurze podawczym urzdu), z zastrzeeniem zachowania terminu oraz z uwzgldnieniem art. 9 1 Kodeksu wyborczego, stanowicego, i dat zoenia wniosku jest data wpywu tego wniosku do urzdu gminy, a nie data jego nadania. Wniosek o dopisanie do spisu wyborcw moe zosta rwnie przesany w formie elektronicznej – o ile podpisany jest podpisem uytkownika posiadajcego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast dorczenie tych dokumentw w formie kserokopii lub skanu za porednictwem odpowiednio lub faksu lub poczty elektronicznej niepodpisanej we wskazany wyej sposb.
2. Zgoszenie zamiaru gosowania korespondencyjnego moe by dokonane ustnie (w tym osobicie i telefonicznie), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Zgoszenie moe by zatem dokonane rwnie za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
3. Wniosek o sporzdzenie aktu penomocnictwa musi by zoony wedug wzoru okrelonego w rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporzdzenia aktu penomocnictwa do gosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organw stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego oraz wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). Wniosek musi zosta sporzdzony na pimie oraz podpisany przez wyborc (osob uprawnion do udziau w referendum) lub w przypadku, gdy osoba ta nie moe lub nie umie zoy podpisu, przez osob, ktra wyrazia zgod na przyjcie penomocnictwa do gosowania, i wraz z zacznikami, w tym z oryginaln podpisan zgod na przyjcie penomocnictwa, osobicie przekazany lub w inny sposb dorczony do urzdu (np. za porednictwem innej osoby, w tym, ktra wyrazia zgod na przyjcie penomocnictwa, poczty, kuriera lub zoony w biurze podawczym urzdu), z zastrzeeniem zachowania okrelonego terminu oraz z uwzgldnieniem art. 9 1 Kodeksu wyborczego, stanowicego, i dat zoenia wniosku jest data wpywu tego wniosku do urzdu gminy, a nie data jego nadania. Podpisany wniosek o sporzdzenie aktu penomocnictwa oraz podpisana zgoda na przyjcie penomocnictwa mog zosta rwnie przesane w formie elektronicznej – o ile dokumenty te podpisane zostay podpisem uytkownika posiadajcego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Niedopuszczalne jest natomiast dorczenie tych dokumentw w formie kserokopii lub skanu za porednictwem odpowiednio faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku.
4. Wniosek o wydanie zawiadczenia o prawie do gosowania moe zosta zoony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek moe by zatem zoony za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru zawiadczenia wyborca moe upowani inn osob. Wwczas wyborca sporzdza wniosek o wydanie zawiadczenia i upowanienie (moe to by jeden dokument), w ktrym wskazuje swoje imi (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a take dane osoby upowanionej do odebrania zawiadczenia. Wniosek i upowanienie do odbioru zawiadczenia moe zosta przekazane na pimie (np. za porednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub zoone w biurze podawczym urzdu), telefaksem lub w formie skanu przekazanego za porednictwem poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zastpca Przewodniczcego Pastwowej Komisji Wyborczej
(-) Wiesaw Kozielewicz

INFORMACJA REFERENDUM

              Zgoszenia kandydatw do Obwodowych Komisji do spraw Referendum przyjmowane bd od  podmiotw uprawnionych do zgaszania od dnia 3 sierpnia do 7 sierpnia w pokoju nr 4 /ewidencja ludnoci/ w budynku Urzdu Miejskiego Al. W.okietka 1A w godz. od 7.15 do 15.15.
Penomocnik
Danuta Olejnik

Wybory Prezydenckie 2015 - wyniki I tura (gm. Brze Kujawski)    Burmistrz Brzecia Kujawskiego informuje, e w dniu wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 10 maja 2015 r. Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim zapewnia bezpatny transport do lokali wyborczych dla osb niepenosprawnych lub nieposiadajcych wasnego rodka transportu.

Losowanie czonkw Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  odbdzie si w dniu 20 kwietnia 2015 r / poniedziaek / o godz. 11.00 w sali Urzdu Miejskiego przy ul. Aleje W. okietka 1A.

Penomocnik
Danuta Olejnik

INFORMACJA
Zgoszenia kandydatw na czonkw Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP od Komitetw Wyborczych przyjmowane s do dnia 17 kwietnia w godz. od 7.15 do 15.15 w pokoju nr 4 – ewidencja ludnoci w budynku Urzdu przy Al. okietka 1A.
Penomocnik
Danuta Olejnik


OBWIESZCZENIE Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. Na podstawie art. 16 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pn. zm.) podaj do wiadomoci wyborcw informacj o numerach i granicach obwodw gosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcw niepenosprawnych a take o moliwoci gosowania korespondencyjnego i przez penomocnika dla przeprowadzenia wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r.

Informacja dotyczca gosowania korespondencyjnego
  w wyborach Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r


Zamiar gosowania korespondencyjnego wyborca zgasza do 15 dnia przed dniem wyborw, tj. do 27 kwietnia 2015 r.
Zgoszenie moe by dokonane ustnie / do protokou /, pisemnie lub w formie elektronicznej i powinno zawiera:
- imi / imiona /, nazwisko, imi ojca, dat urodzenia, numer PESEL,
- owiadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborcw gminy Brze Kujawski,
- oznaczenie wyborw,
- wskazanie adresu staego zamieszkania, na ktry ma by wysany pakiet wyborczy,
W zgoszeniu wyborca moe zada przesania wraz z pakietem nakadek na karty gosowania sporzdzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca, ktry zgosi zamiar glosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet wyborczy nie pniej ni 7 dni przed dniem wyborw.

Dokumenty naley zoy w Urzdzie Miejskim, ewidencja ludnoci, ul. Al.okietka 1A w godzinach od 7.15 do 15.15, tel. 54 /231 63 25.


Zgoszenia i wnioski od wyborcw niepenosprawnych oraz informacje o przeprowadzanych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzdzonych na dzie 10 maja 2015 r., w tym dotyczce udziau w wyborach osb niepenosprawnych, bd przyjmowane oraz udzielane informacje w pokoju Nr  4 Urzdu Miejskiego  przy Alejach okietka 1A w godzinach pracy urzdu  tj. od godz.7.15 do godz. 15.15 lub telefonicznie
Nr tel.54/231 63 25, 54/ 234 47 51, 506 020 950, Nr fax-u 54/234 51 78 bd drog elektroniczn: adres e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
Osoba wyznaczona do udzielania powyszych informacji
 Danuta  Olejnik - penomocnik wyborczy    

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpatne umieszczanie urzdowych obwieszcze wyborczych i plakatw na terenie Gminy  Brze Kujawski
1.Brze Kujawski:  tablica ogosze przy Pl. Wadysawa okietka (przy budynku Urzdu), sup ogoszeniowy przy ul. Farskiej (przy kociele)
2.Tablice ogoszeniowe w soectwach: Aleksandrowo, Brzezie, Falborz, Gustorzyn, Gulin, Jaranwek, Jdrowice, Kty, Kkowa Wola, Kuczyna, Machnacz, Miechowice, Nowe Miechowice, Pikutkowo, Redecz Krukowy, Rzadka Wola, Rzadka Wola-Parcele, Sokoowo, Sokoowo -Parcele, Stary Brze, Sone, Wolica, Wieniec, Wieniec-Zalesie, Witoldowo


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000