Dzisiaj imieniny obchodz: Boguchwaa, Bogusaw, Libert, Minodora, Tekla
23.09.2021.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Brzeski Orodek Pomocy Spoecznej PDF Drukuj Email
29.05.2007.

Brzeski Orodek Pomocy Spoecznej powoano Uchwa Rady Miejskiej Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Orodek jest nastpc prawnym Miejsko–Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Brzeciu Kujawskim. BOPS jest jednostk organizacyjn gminy dziaajc w formie jednostki budetowej.
Jednostka dziaa na podstawie przepisw:
* Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej /Dz.U z dnia 15 kwietnia 2004 roku z pn.zm./
* Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /Dz.U z 2002 r. Nr 142, poz.1591 z pn.zm./
* Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U Nr 155, poz.1014 z pn.zm./
* Uchwaa Nr XXXI/198/09 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 25 listopada 2009r. zmieniajca uchwa w sprawie utworzenia Brzeskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Brzeciu Kujawskim i nadania mu statutu.
Siedzib orodka jest Niepubliczny Zakady Opieki Zdrowotnej „Medykon” przy ul.H.Sawickiej 5, tel. 054/231-06-35.
CELE I ZADNIA BOPS:
Orodek realizuje zadania w zakresie pomocy spoecznej:
* wasne
* wasne o charakterze obowizkowym
* zlecone Gminie przez administracj rzdow
- wynikajce z ustaw szczeglnych
Zadania w zakresie pomocy spoecznej obejmuj w szczeglnoci:
* analiz, ocen i prognoz zjawisk rodzcych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spoecznej przyznawanie i wypacanie wiadcze przewidzianych ustawami
* pobudzanie aktywnoci spoecznej w zaspakajaniu niezbdnych potrzeb yciowych osb i rodzin oraz przeciwdziaanie patologiom
* prac socjaln ukierunkowan na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spoeczestwie oraz tworzenie ku temu warunkw
* tworzenie warunkw do funkcjonowania systemu pomocy spoecznej
* wiadczenie usug opiekuczych w miejscu zamieszkania
* przyznawanie i wypacanie przewidzianych ustaw wiadcze
W celu realizacji zada Orodek wsppracuje z organami administracji rzdowej i samorzdowej , organizacjami spoecznymi, kocioem katolickim, innymi kocioami, zwizkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
wiadczenia z pomocy spoecznej:
wiadczenia pienine:
- zasiek stay
- zasiek okresowy
- zasiek celowy i specjalny celowy
wiadczenia niepienine:
- praca socjalna
- bilet kredytowany
- skadki na ubezpieczenie zdrowotne
- skadki na ubezpieczenie spoeczne
- pomoc rzeczowa
- sprawienie pogrzebu
- poradnictwo
- interwencja kryzysowa
- schronienie
- posiek
- niezbdne ubranie
- usugi opiekucze w miejscu zamieszkania, w orodkach wsparcia
- mieszkanie chronione
- pobyt w domu pomocy spoecznej
- ponadto informuje si  ze BOPS realizuje program „Pomoc pastwa w zakresie doywiania”  w jego ramach udziela si pomocy w formie doywiania dzieci w szkoach oraz zasiku celowego na zakup posiku
Zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej  pomocy  udziela si osobom i rodzinom w szczeglnoci z powodu:
1) Ubstwa;
2) Sieroctwa;
3)  Bezdomnoci;
4) Bezrobocia;
5) Niepenosprawnoci;
6) Dugotrwaej lub cikiej choroby;
7) Przemocy w rodzinie;
7a) Potrzeby ochrony ofiar handlu ludmi;
8) Potrzeby ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci;
9) Bezradnoci w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych;
10) Brak umiejtnoci w przystosowaniu do ycia modziey opuszczajcej caodobowe placwki opiekuczo-wychowawcze;
11) Trudnoci w integracji cudzoziemcw, ktrzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodcy lub ochron uzupeniajc;
12) Trudnoci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zakadu karnego;
13) Alkoholizmu lub narkomanii;
14) Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) Klski ywioowej lub ekologicznej
Prawo do wiadcze z pomocy spoecznej przysuguje osobom i rodzinom, ktrych dochd (netto) na osob w rodzinie nie przekracza:
- dla osoby samotnie gospodarujcej 634,00 z
- dla gospodarstw domowych (rodzin wieloosobowych),  514,00 z  na osob w rodzinie
( Dz.U. z 2015 , poz. 1058, Rozporzdzenie Rady Ministrw w sprawie zweryfikowanych kryteriw dochodowych oraz kwot  wiadcze pieninych z pomocy spoecznej)

Wzory drukw


Brzeski Orodek Pomocy Spoecznej od 2008 r. bierze udzia w Projekcie Operacyjnym Kapita Ludzki wspfinansowanym z Europejskiego Funduszu Spoecznego.
Projekt  BOPS , pt; „Dobry Wybr – Aktywno „umoliwi zdobycie 214 osobom korzystajcym z pomocy spoecznej kursy zawodowe w zakresie:
- ksigowoci komputerowej
- florystyki
- magazyniera z obsug wzkw widowych
- sprzedawcy z obsug kas fiskalnych
- brukarza
-  stylizacja paznokci i wizau
- kucharz , kelner , barman
- opiekun osb starszych, niepenosprawnych i dzieci
- podstawy jzyka angielskiego
- obsuga pakietu MS Office
- napenianie samochodw gazem skroplonym
- kurs jzyka niemieckiego
-prawo jazdy kat B z przedstawicielem handlowym
- prawo jazdy kat C
W roku 2013 w m-cu  XI zakoczyy si kursy zawodowe i program wsparcia w ktrym uczestniczyy 42 osoby bezrobotne oraz 8 osb niepenosprawnych. Po raz trzeci w ramach projektu realizowane byy dziaania rodowiskowe – Program Aktywnoci  Lokalnej. Osoby niepenosprawne uczestniczyy w PAL  w warsztatach terapeutycznych, terapii psychologicznej, wyjedzie integracyjnym do kina. Wszystkie osoby otrzymay pomoc finansow oraz wsparcie w formie pracy socjalnej. W roku 2014 bdziemy realizowa kolejny wniosek.
Gwnym celem projektu jest przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu i marginalizacji poprzez  zwikszenie aktywnoci zawodowej osb bezrobotnych, w wieku 19- 45 lat bdcych klientami pomocy spoecznej. Uczestnicy bior udzia take w treningach kompetencji i umiejtnoci spoecznych. Zdobyte umiejtnoci zawodowe pozwol uczestnikom sta si atrakcyjniejszymi na rynku pracy.
W Orodku Pomocy funkcjonuje Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osb uzalenionych. Dwa razy w miesicu udzielane s porady terapeuty ds. uzalenie i przemocy w kady I i III poniedziaek miesica od godz 15.00 do 18.00 oraz porady Psychologa w kady I i III wtorek miesica od godz 16.00 do 18.00
 Dziaa rwnie Zesp Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziaania Przemocy w rodzinie. W ramach realizacji procedury Niebieskiej Karty odbywaj si posiedzenia w/w Zespou oraz grup roboczych. Osoby dotknite przemoc mog korzysta z w/w porad terapeutw
W Brzeskim Orodku Pomocy Spoecznej utworzono komrk organizacyjn do realizacji wiadcze rodzinnych.
Podstawa prawna realizacji wiadcze rodzinnych:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz.114 – obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o wiadczeniach rodzinnych)
2.  Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokoci dochodu rodziny albo dochodu osoby uczcej si stanowicych podstaw ubiegania si o zasiek rodzinny i specjalny zasiek opiekuczy , wysokoci wiadcze rodzinnych oraz wysokoci zasiku dla opiekuna(Dz.U.z 2015 r. ,poz.1238
Ustawa o wiadczeniach rodzinnych okrela warunki nabywania prawa do wiadcze rodzinnych oraz zasady ustalania , przyznawania i wypacania tych wiadcze.
Prawo do zasiku rodzinnego przysuguje do ukoczenia przez dziecko:
1) 18 roku ycia lub
2) Nauki w szkole jednak nie duej ni do ukoczenia 21 roku ycia , albo
3) 24 roku ycia , jeeli kontynuuje nauk w szkole lub w szkole wyszej i legitymuje si orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci.
Zasiek rodzinny przysuguje jeeli dochd  na osob w rodzinie nie przekracza kwoty 674 z . W przypadku, gdy czonkiem rodziny jest dziecko legitymujce si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepenosprawnoci , zasiek  rodzinny przysuguje, jeeli dochd na osob w rodzinie nie przekracza kwoty 764 z.
Wysoko zasiku rodzinnego od 1 listopada 2015 r. :
- 89 z na dziecko do ukoczenia 5 roku ycia
- 118 z na dziecko powyej 5 roku ycia do ukoczenia 18 roku ycia
- 129 z na dziecko w wieku powyej 18 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia.
Do zasiku rodzinnego przysuguj dodatki z tytuu :
- urodzenia dziecka (w wysokoci  jednorazowo 1 000 z)
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (w wysokoci 400 z miesicznie)
- samotnego wychowywania dziecka(dodatek przysuguje w wysokoci 185 z miesicznie na dziecko , nie wicej jednak ni na dwoje dzieci). W przypadku dziecka legitymujcego si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci kwota 265 z na dziecko, nie wicej jednak ni na dwoje dzieci.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (w wysokoci 90 z miesicznie na trzecie i na nastpne dzieci uprawnione do zasiku rodzinnego)
- ksztacenia i rehabilitacji dziecka niepenosprawnego (80 z miesicznie na dziecko do ukoczenia 5 roku ycia; 100 z na dziecko w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia )
- rozpoczcia roku szkolnego (raz w roku w wysokoci 100 z na dziecko)
- podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
1) w zwizku z zamieszkiwaniem w miejscowoci , w ktrej znajduje si siedziba szkoy- w wysokoci 105 z miesicznie na dziecko) albo
2) w zwizku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowoci , w ktrej znajduje si siedziba szkoy – w wysokoci 63 z miesicznie na dziecko.
Dodatek przysuguje przez 10 miesicy w roku w okresie pobierania nauki od wrzenia do czerwca nastpnego roku kalendarzowego.
Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka „ Becikowe”
Z tytuu urodzenia si ywego dziecka przyznaje si jednorazow zapomog w wysokoci 1000 z na jedno dziecko. Zapomoga przysuguje matce lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty 1922 , 00 z.
 wiadczenia opiekucze:
1. wiadczenie pielgnacyjne (w wysokoci 1200 z miesicznie do 31.12.2015 r. , a od 1.01.2016 r. w wysokoci 1300 z.)
2. Zasiek pielgnacyjny (w wysokoci 153 z miesicznie)
3. Specjalny zasiek opiekuczy ( w wysokoci 520 z miesicznie)
 
Od   1 listopada 2009 r. przy ubieganiu si o jednorazow zapomog z tytuu urodzenia si dziecka , jak rwnie o dodatek do zasiku rodzinnego z tytuu urodzenia dziecka , wymagane bdzie przedoenie zawiadczenia lekarskiego potwierdzajcego , e matka dziecka pozostawaa pod opiek lekarsk przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciy do porodu.
(Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzenia 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet w ciy, uprawniajcej do dodatku z tytuu urodzenia dziecka).

Wzr zawiadczenia


wiadczenia z funduszu alimentacyjnego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7.09.2007 r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U. z 2015 r. , poz.859 z pn.zm.)
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysuguj osobie uprawnionej do alimentw:
1. Od rodzica na podstawie sdowego tytuu wykonawczego , jeeli egzekucja okazaa si bezskuteczna;
2. Do ukoczenia 18 roku ycia albo w przypadku gdy uczy si w szkole lub w szkole wyszej do ukoczenia 25 roku ycia , albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepenosprawnoci bezterminowo;
3. Jeeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob w rodzinie nie przekracza kwoty 725 z;
4. W wysokoci bieco ustalonych alimentw, jednake nie wyej ni 500 z.
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysuguj, jeeli osoba uprawniona :
1. Zostaa umieszczona w instytucji zapewniajcej caodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastpczej;
2. Zawara zwizek maeski.
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego wypaca si w okresach miesicznych. Decyzje w sprawach wiadcze z funduszu alimentacyjnego s natychmiast wykonalne , z wyjtkiem decyzji w sprawach dotyczcych nienalenie pobranych wiadcze.
Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy zoy wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wypata wiadcze przysugujcych za miesic padziernik nastpuje do dnia 31 padziernika.
W przypadku gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia na nowy okres wiadczeniowy  zoy wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 wrzenia do dnia 31 padziernika , ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wypata wiadcze przysugujcych za miesic padziernik nastpuje do dnia 30 listopada.
        Brzeski Orodek Pomocy Spoecznej w Brzeciu Kujawskim od 16 czerwca 2014 r. realizuje Rzdowy Program dla rodzin wielodzietnych „ KARTA DUEJ RODZINY”( DZ. U. Z 2014 r. poz.1863- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny). Oglnopolska Karta Duej Rodziny to system zniek dla rodzin wielodzietnych, upowania do korzystania ze zniek na terenie caego kraju. Karta przysuguje rodzinom z przynajmniej trjk dzieci, niezalenie od dochodu. Wniosek o przyznanie Karty Duej Rodziny skada si w gminie waciwej ze wzgldu na miejsce zamieszkania czonka rodziny wielodzietnej. Karta jest wydawana bezpatnie kademu czonkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice mog korzysta z karty doywotnio , dzieci do 18 roku ycia lub do ukoczenia nauki , maksymalnie do osignicia 25 lat. Karta Duzej Rodziny oferuje system zniek oraz dodatkowych uprawnie. Jej posiadacze maj moliwo korzystania z katalogu oferty kulturalnej , rekreacyjnej czy transportowej. Zniki mog oferowa nie tylko instytucje publiczne , ale rwnie przedsibiorcy prywatni. Przystpujc do programu zyskuj prawo do posugiwania si znakiem „ TU HONORUJEMY KART DUEJ RODZINY”.
 Informacji na temat programu Oglnopolskiej Karty Duej Rodziny mona uzyska od pracownikw socjalnych oraz na stronie: rodzina.gov.pl. Infolinia na temat Karty Duej Rodziny  (22) 6611199

Skad osobowy Brzeskiego Orodka Pomocy Spoecznej:
1. Jolanta Jaranowska – Kierownik
2. Irena Osiska - starszy pracownik socjalny
3. Eryka Lewandowska – specjalista pracy socjalnej
4. Jolanta Gsiorowska – specjalista pracy socjalnej
5. Honorata Kuaczkowska- specjalista pracy socjalnej
6. Robert Cheminiak - starszy pracownik socjalny
7. Magdalena Mikoajczyk - Pawlak – inspektor ds. zasikw rodzinnych
8. Aneta Chmielewska – inspektor ds. zasikw rodzinnych
9. Grayna Skruszewicz - podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego
10. Anna  Szymczak - pracownik socjalny EFS
Brzeski Orodek Pomocy Spoecznej
ul. Hanki Sawickiej 5
87-880 Brze Kujawski
przyjmuje interesantw w godzinach:
Od poniedziaku do pitku, od 7:15 do 15;15
Telefon: 54  231-06-35
Fax: 54  231-06-83 
E-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy  

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000