Dzisiaj imieniny obchodz: Dobronieg, Roman
29.02.2020.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Informacje dla rolnikw PDF Drukuj EmailOd 1 wrzenia 2015 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
W zwizku z ogoszeniem przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego Komunikatu o wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r., ktre wynioso 3.854 z 88 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od  1 wrzenia 2015 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynosz one:
•    70% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 2.698 z 50 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytuu niezdolnoci do pracy oraz rent rodzinnych)
•    130% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 5.011 z 40 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytuu niezdolnoci do pracy oraz rent rodzinnych).
Wicej informacji o zawieszeniu (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w zwizku z osiganiem przychodu przez emeryta/rencist na stronie www.krus.gov.pl
Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy.

Program bada przesiewowych suchu u dzieci ze szk podstawowych w  gminach wiejskich.
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, Fundusz Skadkowy Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw, Instytut Fizjologii i Patologii Suchu oraz Stowarzyszenie Przyjaci Osb Niesyszcych i Niedosyszcych „Czowiek-Czowiekowi” podejmuj w roku szkolnym 2015/2016
Program bada przesiewowych suchu u dzieci ze szk podstawowych w  gminach wiejskich
Honorowy patronat nad programem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki. Patronat naukowy obj Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.

Celem programu jest wczesne wykrycie zaburze suchu u dzieci przystpujcych do obowizku szkolnego, a take zwrcenie uwagi ich rodzicw, pedagogw i ogu spoeczestwa na zaburzenia suchu u uczniw w wieku wczesnoszkolnym.
Udzia dzieci w programie jest bezpatny, ale uwarunkowany pisemn zgod ich rodzicw. Rodzice dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi (suchu lub mowy) otrzymaj wskazania odnonie moliwoci leczenia i rehabilitacji kadego dziecka, w ramach wiadcze refundowanych przez NFZ.
Program bada suchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenw wiejskich, z udziaem KRUS i Funduszu Skadkowego Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw, zainicjowa prof. dr. hab. med. Henryk Skaryski, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Suchu. W czasie trzech edycji programu (2009, 2010, 2011) badania przeprowadzono u prawie 300 tysicy dzieci. Udokumentowane, porwnywalne wyniki bada wiadcz o niepokojco duej skali zaburze suchu i mowy u dzieci. Problemy komunikacyjne wykryto u co pitego, szstego dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
W tym roku badania bd prowadzone od wrzenia wedug harmonogramu, ktry na swojej stronie opublikuje Koordynator programu – Stowarzyszenie „Czowiek-Czowiekowi” (www.sponin.org.pl). Szkoy podstawowe, ktre przystpi do programu, otrzymaj informacje i formularze dla rodzicw „Zgoda na badanie dziecka”. W I etapie z bada bd mogli skorzysta uczniowie I klas szk podstawowych na obszarach wiejskich w omiu wojewdztwach wschodniej Polski, a od marca do czerwca 2016 r. – ich rwienicy z pozostaych wojewdztw. Badania suchu adresowane s cznie do ok. 140 tys. dzieci rozpoczynajcych edukacj wczesnoszkoln i bd prowadzone w niemal 6 tys. szk podstawowych.
W znacznej czci badania przesiewowe suchu finansuje z pozabudetowych rodkw Fundusz Skadkowy Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, korzystajc z ustawowych uprawnie, rozszerzy profil rehabilitacji leczniczej w ramach wakacyjnych
21-dniowych stacjonarnych turnusw rehabilitacyjnych dla dzieci osb uprawnionych do wiadcze
z ubezpieczenia spoecznego rolnikw, o rehabilitacj zaburze suchu.
Rodzicw dzieci podejmujcych nauk w I klasach szk podstawowych serdecznie zachcamy do zapoznania si z informacjami na stronie www.krus.gov.pl i www.sponin.org.pl.
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagw
Wojewdztwo kujawsko-pomorskie Powiat WocawekInformacja wana dla osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego uprzejmie przypomina o zbliajcym si terminie na zoenie w Kasie zawiadczenia albo owiadczenia dotyczcego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
W myl przepisu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z pn. zm.) rolnik kontynuujcy podleganie ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw przy rwnoczesnym prowadzeniu pozarolniczej dziaalno gospodarczej zobowizany jest do dnia 31 maja zoy w Kasie zawiadczenie albo owiadczenie, e nie zostaa przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Kwota graniczna za 2014 r. wynosi 3166 z.
W zwizku z tym, e termin 31 maja w biecym roku przypada w niedziel Kasa informuje, e zgodnie z przepisem art. 57 4 Kodeksu postpowania administracyjnego, jeeli koniec terminu przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie terminu uwaa si najbliszy nastpny dzie powszedni. Przepisy art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy stanowi, e niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Majc na uwadze powysze w biecym roku termin na zoenie owiadczenia/zawiadczenia o wysokoci nalenego podatku dochodowego od przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej za ubiegy rok podatkowy upywa z dniem 1 czerwca 2015 r.
W sytuacjach zatem, gdy:
•    kwota nalenego podatku od przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej przekroczya roczn kwot graniczn za 2014 r. ,
•    w terminie do 1 czerwca 2015 r. nie zostanie zoone w Kasie stosowne zawiadczenie lub owiadczenie,
zgodnie z przepisem art. 5a ust. 6 ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw wyczenie z ubezpieczenia spoecznego rolnikw nastpi od 2 czerwca 2015 r.
Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
 Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw (dot. take kierowcw)

Zaczniki

Informacja o zimowisku dla dzieci rolnikw (od 7 do 16 roku ycia – najstarsze dzieci urodzone w 1999r.).Zimowisko zaplanowano w terminie 14-23 luty 2015r. w Tresnej k/ ywca. Koszt zimowiska wynosi 550 z. Zimowisko przeznaczone jest dla dzieci i modziey, ktrych przynajmniej jedno z rodzicw/opiekunw prawnych ma pene ubezpieczenie w KRUS  (emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyskie). Zawiadczenie naley wzi z KRUS - wzr zawiadczenia w zaczniku.Zgoszenia naley dokona w biurze Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej we Wocawku. Naley dostarczy te zawiadczenie z KRUS, wypeniony kwestionariusz osobowy dziecka oraz dokona wpaty na konto Krajowej Rady Izb Rolniczych BG:  54 2030 0045 1110 0000 0211 7710  z dopiskiem imi i nazwisko uczestnika kolonii oraz termin turnusu.W ramach kosztw uczestnik ma zapewnione:
- zakwaterowanie
- wyywienie (5 posikw dziennie + suchy prowiant na drog powrotn)
- opiek pedagogiczn i medyczn
- nauka jazdy na nartach z instruktorem
- program turystyczny – wycieczki w pobliskie gry
- wycieczka do ywca
- zajcia turniejowe, rozgrywki siatkwki, koszykwki, tenisa stoowego
- kulig, ognisko z pieczeniem kiebasek
- rozgrywki siatkwki i koszykwki
- ubezpieczenie
- transport autokarem na zimowisko i z powrotem
Liczba miejsc ograniczona - liczy si kolejno zgosze. W zaczeniu przesyamy wzr zawiadczenia z KRUS, kwestionariusz osobowy dziecka, folder o miejscu pobytu oraz informacj co naley zabra. 
Wszelkie informacje udzielane s telefonicznie  kom. 798 37 87 22

Zaczniki

Trawiska Violetta
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
Biuro we Wocawku
ul. Okrzei 74a
87-800 Wocawek
(pokj nr 101 – parter)
Komunikat dla patnikw skadek w dziaach specjalnych


Wystpieniem tym, informujemy Pana Ministra o drastycznym spadku cen ywca wieprzowego na obszarze caego wojewdztwa kujawsko-pomorskiego. Monitoring cenowy prowadzony przez suby Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej na poziomie kadego z powiatw naszego regionu nie pozostawia nam zudze.


Od 1 grudnia 2014 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce
 o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent


W zwizku z ogoszeniem przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego komunikatu o wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r., ktre wynioso 3.781 z 14 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. Wynosz one:
- 70% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 2.646 z 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytuu niezdolnoci do pracy oraz rent rodzinnych)
- 130% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 4.915 z 50 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytuu niezdolnoci do pracy oraz rent rodzinnych).

Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Zaproszenie na konferencj


INFORMACJA ARiMR
Udogodnienia w spacie zacignitych kredytw preferencyjnych z dopatami z ARiMR
Rolnikw, ktrzy zacignli kredyty preferencyjne mog dotkn przypadki o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, dugotrwae choroby kredytobiorcy, kradziee mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a take przypadki wynikajce z uwarunkowa makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory patnicze czy utrata rynkw zbytu. Obecnie najpowaniejszym zagroeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosj embarga na dostawy produktw rolnych. Sytuacja ta niewtpliwie wpynie na spadek sprzeday, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentw, ktrzy korzystajc z kredytw preferencyjnych, zobowizani s jednoczenie do prowadzenia dziaalnoci i realizacji celw, na ktre przyznana im zostaa pomoc publiczna w postaci dopat do oprocentowania kredytw. Dlatego warto podkreli, e warunki i zasady udzielania kredytw z dopatami ARiMR do oprocentowania zawieraj szereg moliwoci uatwiajcych kredytobiorcom obsug zacignitego kredytu, w tym w szczeglnoci:
• zastosowanie przez bank prolongaty spaty rat kapitau i odsetek, o ile okrelony w umowie kredytu termin ich spaty jeszcze nie min,
• wyduenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile okrelony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie min i pod warunkiem poinformowania o tym Agencji.
Stosujc powysze rozwizania naley zaznaczy, e:
• okres od dnia udzielenia kredytu do cakowitej jego spaty wraz z odsetkami nie moe przekroczy okresw waciwych dla danej linii kredytowej,
• nie wymaga si sporzdzenia zmian do planu inwestycji,
• maksymalna kwota dopat, okrelona w umowie kredytu, nie ulega zmianie.
Ponadto moliwe jest wyduenie okresu od dnia udzielenia kredytu do cakowitej jego spaty wraz z odsetkami o dodatkowe 3 lata (w zalenoci od linii kredytowej okres ten moe wynie 11 lub 18 lat), przy czym w przypadku umw zawartych od 1 maja 2007 r. maksymalna kwota dopat, okrelona w umowie kredytu, moe zosta zwikszona, o ile nie spowoduje to przekroczenia cznej wysokoci pomocy, tzw. intensywnoci pomocy. Zwikszenie maksymalnej kwoty dopat nie dotyczy kredytw z dopat do oprocentowania stosowan na zasadach pomocy de minimis.
Dodatkowo, w zwizku z wprowadzeniem ogranicze handlowych wynikajcych z embarga handlowego naoonego przez Rosj lub mogcych pojawi si innych ogranicze w handlu, wprowadzona zostaa ostatnio moliwo zawieszenia przez bank, na wniosek kredytobiorcy zawierajcy uzasadnienie, spaty rat kapitau kredytu. Wwczas spata oprocentowania kredytu za kredytobiorc jest dokonywana przez Agencj przez okres nie duszy ni 2 lata, liczc od dnia zawieszenia przez bank spaty rat kapitau kredytu. Oprocentowanie zapacone przez Agencj za kredytobiorc, w okresie zawieszenia przez bank spaty rat kapitau kredytu, w przypadku umw kredytu zawartych:
• do 30.04.2007 r. - kredytobiorca zwraca na warunkach ustalonych w umowie kredytu,
• po 1 maja 2007 r. - pomniejsza kwot dopat ustalon w umowie kredytu.
Ponadto w przypadku, gdy powysze rozwizania oka si niewystarczajce, kredytobiorcy mog za zgod banku kredytujcego:
• dokona zmiany kierunku produkcji, okrelonego w planie inwestycji i umowie kredytu,
• sprzeda mienie nabyte z kredytu,
• czasowo zaprzesta prowadzenia dziaalnoci lub obsugi kredytu z przyczyn niezalenych od kredytobiorcy - w tym czasie dopaty nie s stosowane, a ju udzielone nie podlegaj zwrotowi - wznowienie przez kredytobiorc prowadzenia dziaalnoci lub obsugi kredytu powoduje wznowienie stosowania dopat do oprocentowania kredytu na warunkach okrelonych w umowie o kredyt.
Producenci rolni, u ktrych wystpuj lub mog wystpi trudnoci ze spat zaduenia z tytuu kredytu z dopatami ARiMR do oprocentowania, powinni niezwocznie skontaktowa si z bankiem, ktry udzieli kredytu, w celu podjcia dziaa zmierzajcych do zastosowania pomocy w dalszej obsudze kredytu i wprowadzenia stosownych zmian do zawartej umowy kredytu.
Departament Wsparcia Krajowego

Urzd Gminy Brze Kujawski oraz Firma Agroopc organizuj bezpatny Punkt Zbirki Odpadw Rolniczych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie instrumentw wsparcia rynku. W celu uzyskania ewentualnych rekompensat, w przypadku objcia wycofywanych poprzez biodegradacj penowartociowych produktw wsparciem, zachodzi konieczno udokumentowania przeprowadzanych dziaa.
Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentw dziaa zwizanych z brakiem moliwoci sprzeday warzyw
   1. Producent warzyw, ktry ma zamiar wykona czynnoci zwizane z wycofaniem okrelonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboszych lub biodegradacj, powinien zoy niezwocznie stosowne powiadomienie na pimie, do waciwego Oddziau Terenowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku czonkw grup i organizacji producentw owocw i warzyw powiadomienia powinny by kierowane do ARR za porednictwem tych grup i organizacji.
   2. Wszystkie czynnoci zwizane z przekazaniem organizacjom charytatywnym lub biodegradacj warzyw musz by dokonane pod nadzorem waciwych sub kontrolnych.
   3. Czynnoci wymienione w pkt. 2 musz zosta udokumentowane protokoem potwierdzajcym przeprowadzenie przekazania lub biodegradacji dla caej iloci zgoszonego produktu.
    4. Nadzr nad wszystkim czynnociami sprawowa bd waciwe suby kontrolne.
    5. Podczas czynnoci kontrolnych szczeglnie istotne bd kwestie zwizane z udokumentowaniem iloci okrelonego produktu podlegajcego przekazaniu lub biodegradacji oraz spenienia okrelonych wymaga jakociowych produktw, ktre musz by przydatne do sprzeday, a tym samym spenia minimalne wymagania okrelone w zaczniku X do rozporzdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istniej normy handlowe spenia wymagania co najmniej II klasy okrelonej dla tych produktw.
    6. Zgaszajc Agencji Rynku Rolnego warzywa do przekazania lub biodegradacji naley wskaza m.in. miejsce pooenia uprawy, z ktrej pochodzi produkt (numer obrbu ewidencyjnego, nr dziaki ewidencyjnej, rodzaj, ilo i powierzchni uprawy).
rdo: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kolonie letnie dla dzieci rolnikw - Pogorzelica
Okresowa emerytura rolnicza
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje o moliwoci ubiegania si o przyznanie okresowej emerytury rolniczej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych oraz niektrych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, ktrej upyn okres, na jaki zostaa przyznana jej renta strukturalna przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a ktra nie osigna jeszcze  wieku emerytalnego, przysuguje okresowa emerytura rolnicza do dnia osignicia tego wieku. Okresowa emerytura rolnicza przysuguje w wysokoci emerytury podstawowej, bez wzgldu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. W zwizku z tym osoby zainteresowane, ktre utraciy prawo do renty strukturalnej, a ktre nie osigny wieku emerytalnego, mog zwrci si do Oddziau Regionalnego lub Placwki Terenowej Kasy, waciwych ze wzgldu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna by doczona kopia decyzji ARiMR przyznajcej rent strukturaln. Blisze informacje na temat okresowej emerytury rolniczej znajduj si na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakadce zadania – wiadczenia.

Pozyskane za porednictwem OR KRUS w BydgoszczyInformacja dot. zasiku opiekuczego/wiadczenia pielgnacyjnego oraz Listu Prezesa KRUS do dzieci


Agnieszka Maliska
Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Strategii Kasy


14-dniowe kolonie letnie dla dzieci rolnikw
Kolonie zaplanowano w terminie 16-29 lipiec 2014r. w Murzasichle koo Zakopanego.Koszt kolonii wynosi 500 z, z moliwoci 2-dnowej wycieczki do Budapesztu i Bratysawy za dodatkow opat. Kolnie przeznaczone s dla dzieci, ktrych przynajmniej jedno z rodzicw/opiekunw prawnych ma pene ubezpieczenie w KRUS  (emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyskie). Zawiadczenie naley wzi z KRUS - wzr zawiadczenia w zaczeniu.
CENA ZAWIERA: 
- przejazd autokarem  do Murzasichle (i z powrotem)
- zakwaterowanie w pokojach z azienk
- wyywienie 5 posikw dziennie
- ubezpieczenie NNW uczestnika
- caodobowa opieka medyczna
- dowiadczona i pozytywnie zakrcona kadra
- bogaty program i moc atrakcji
-zajcia z profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia 
Liczba miejsc ograniczona - liczy si kolejno zgosze. W zaczeniu przesyamy wzr zawiadczenia z KRUS, kwestionariusz osobowy dziecka, folder o miejscu pobytu. Pena odpatno za turnus wynosi 1500z – dla dzieci, ktrych rodzice nie s ubezpieczeni w KRUS. Wszelkie informacje udzielane s telefonicznie - kom. 798 37 87 22 – Trawiska Violetta.Jeli to moliwe to prosimy o zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy oraz przekazanie sotysom lub w inny sposb zwyczajowy przyjty.

Zaczniki

Trawiska Violetta
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
Biuro we Wocawku
ul. Okrzei 74a
87-800 Wocawek

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy PZPRZ
Od 1 czerwca 2014 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
W zwizku z ogoszeniem przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego komunikatu o wysokoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r., ktre wynioso 3.895 z 31 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od dnia 1 czerwca 2014 r. zmieniaj si kwoty przychodu decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynosz one:
• 70% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 2.726 z 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytuu niezdolnoci do pracy oraz rent rodzinnych)
• 130% przecitnego miesicznego wynagrodzenia 5.063 z 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytuu niezdolnoci do pracy oraz rent rodzinnych).
Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
Agnieszka Maliska
Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Strategii Kasy


Informacja dot. wysokoci skadek i turnusw rehabilitacyjnych


Notatki sygnalne - marzec 2014 (Tadeusz Szynaczak)

Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza oraz Polski Zwizek Hodowcw i Producentw Trzody Chlewnej „POLSUS” zapraszaj rolnikw do wzicia udziau w szkoleniu na temat: „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosit”


Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2014 r.
Od 1 marca 2014 r. kwoty wiadcze emerytalno-rentowych przysugujcych do 28 lutego 2014 r. podlegaj waloryzacji wskanikiem waloryzacyjnym wynikajcym z ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z pn. zm.) wynoszcym 101,6%.
Oznacza to, e kwoty najniszych wiadcze oraz kwoty dodatkw zostan podwyszone o 1,6%.
Kwota najniszej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od 1 marca 2014 r. o 1,6 % i wynosi 844 z 45 gr miesicznie (brutto).
Do tej kwoty wzrasta rwnie od 1 marca 2014 r. wysoko rolniczej emerytury podstawowej.
W konsekwencji od 1 marca 2014 r. zostan podwyszone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypacane na dzie 28.02.2014 r.
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2014 r. polega na przemnoeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszcej 844 z 45 gr przez wskanik wymiaru ustalony indywidualnie dla kadego wiadczenia.
Od 1 marca 2014 r. wysoko renty socjalnej wynosi 709 z 34 gr. czna wysoko renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2014 r. nie moe przekroczy kwoty 1.688 z 90 gr (przy czym rent socjaln mona maksymalnie obniy do 84 z 45 gr).
Od tak ustalonej kwoty potrcona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i skadka na ubezpieczenie zdrowotne.
Od 1 marca 2014 r. wysoko dodatku pielgnacyjnego (z wyjtkiem  dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za cakowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, ktry wzronie do kwoty 310 z 14 gr), a take dodatku za tajne nauczanie podlega podwyszeniu do kwoty 206 z 76 gr.
Od tej daty wzrasta do kwoty 206 z 76 gr wysoko dodatku kombatanckiego oraz wysoko maksymalna wiadcze pieninych przysugujcych byym onierzom grnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz i ZSRR.
Natomiast wysoko dodatku kompensacyjnego podlega od dnia 1 marca 2014 r. podwyszeniu do kwoty 31 z 01 gr.
Od dnia 1 marca 2014 r. wysoko ryczatu energetycznego nie ulega zmianie i wynosi nadal kwot 165 z 71 gr miesicznie.
Dodatek dla sieroty zupenej wynosi od dnia 1 marca 2014 r. 388 z 62 gr.
W zwizku ze zmian najniszej emerytury od 1 marca br. wzrasta do kwoty  3.377 z 80 gr zasiek macierzyski; przysuguje on w wysokoci czterokrotnej emerytury podstawowej.
Od 1 marca 2014 r. kwota zasiku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 z.
Bez zmian pozostaje rwnie kwota zasiku chorobowego, ktra wynosi 10 z za 1 dzie czasowej niezdolnoci do pracy.
Prezes GUS ogosi, e przecitne wynagrodzenie miesiczne w IV kwartale 2013 r. wynioso 3.823 z 32 gr. W zwizku z podan przez Prezesa GUS kwot przecitnego wynagrodzenia zmieni si rwnie dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodw osiganych przez emerytw i rencistw. I tak od 1 marca  2014 r. kwoty  te wynosz:
• 70% przecitnego wynagrodzenia miesicznego – 2.676 z 40 gr (przychody do tej kwoty nie powoduj adnych zmniejsze emerytury/renty),
• 130% przecitnego wynagrodzenia miesicznego – 4.970 z 40 gr (przychody przekraczajce t kwot powoduj zawieszenie emerytury/renty),
• przychody midzy kwot 2.676 z 40 gr a 4.970 z 40 gr powoduj zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwot 557 z 91 gr; w przypadku renty rodzinnej, do ktrej uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 474 z 25 gr.
W przypadku emerytw, ktrzy ukoczyli wiek emerytalny okrelony w art.19 ust.1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw, nie stosuje si zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez wzgldu na kwot dodatkowych przychodw przez nich osiganych.
W przypadku osigania przychodu z tytuu dziaalnoci podlegajcej obowizkowi ubezpieczenia spoecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega cz uzupeniajca rent rolniczych z tytuu niezdolnoci do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych.

Przykad I
Emeryt, byy rolnik, w wieku 77 lat pobiera emerytur z tytuu przekazania gospodarstwa rolnego nastpcy. Wskanik wymiaru emerytury wynosi 1,06.
Emerytura wraz z przysugujcym zwikszeniem wynosia od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r. 881 z 02 gr. po potrceniu zaliczki na podatek dochodowy i skadki na ubezpieczenie zdrowotne wiadczeniobiorca otrzymywa w tym okresie emerytur w wysokoci 758 z 02 gr oraz dodatek pielgnacyjny w kwocie 203 z 50 gr.
Od 1 marca 2014 r. emerytura zostanie podwyszona do kwoty 895 z 12 gr (tj. najnisza emerytura 844 z 45 gr x 1,06), natomiast dodatek pielgnacyjny – do kwoty 206 z 76 gr. do wypaty, po potrceniu zaliczki na podatek dochodowy i skadki na ubezpieczenie zdrowotne, wiadczeniobiorcy bdzie przysugiwaa emerytura w kwocie 769 z 12 gr oraz dodatek pielgnacyjny w kwocie  206 z 76 gr.
Realna kwota podwyki od 1 marca 2014 r. wyniesie 14 z 36 gr.

Przykad II
Byy rolnik pobiera rent rolnicz z tytuu niezdolnoci do pracy; przekaza gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaniki wymiaru czci skadkowej i czci uzupeniajcej wynosz odpowiednio 0,22 i 0,93.  od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r. renta wynosia 955 z 82 gr. do wypaty, po potrceniu zaliczki na podatek dochodowy i skadki na ubezpieczenie zdrowotne, rencicie przysugiwaa w tym okresie renta w kwocie 817 z 82 gr oraz dodatek pielgnacyjny w kwocie 203 z 50 gr.
Od 1 marca 2014 r. renta wzronie do kwoty 971 z 12 gr (tj. najnisza emerytura 844,45 z x 0,22 + 844,45 z x 0,93), a dodatek pielgnacyjny do kwoty 206 z 76 gr. do wypaty, po potrceniu zaliczki na podatek dochodowy i skadki na ubezpieczenie zdrowotne, rencicie bdzie przysugiwaa renta w kwocie 831 z 12 gr oraz dodatek pielgnacyjny w kwocie 206 z 76 gr.

Realna kwota podwyki od 1 marca 2014 r. wyniesie 16 z 56 gr.
Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2014 r., a dla emerytur i rent wypacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla kadego wiadczeniobiorcy terminach patnoci.
O nowej kwocie wiadczenia emeryci i rencici zostan poinformowani decyzjami.
Jak przewiduje si – marcowa akcja waloryzacji obejmie okoo 1,25 mln wiadcze, ktre zostan podwyszone przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego.

Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Postulaty ze spotkania producentw ywca wieprzowego z wiceministrem rolnictwa Tadeuszem Nalewajkiem – 24 luty 2014.

Nie daj si wkrci - list otwarty Prezesa KRUS do rolnikw


Informacja odnonie znakowania zwierzt padych


Kujawsko-Pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
http://www.kpodr.pl/

Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza
http://www.kpir.pl/

XII Oglnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego ogasza zasady udziau w XII Oglnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i ycia w gospodarstwach rolnych. Tradycyjnie adresatami konkursu s dwie kategorie podmiotw – zakady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadzce indywidualn produkcyjn dziaalno rolnicz. W kategorii gospodarstw indywidualnych organizatorami konkursu s: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego i Pastwowa Inspekcja Pracy. Osoby zainteresowane udziaem w konkursie w kategorii indywidualnej prosimy o zapoznanie si z regulaminem i zoenie do 14 marca br. imiennego zgoszenia pod adresem waciwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (oddziau regionalnego lub placwki terenowej). Regulamin i formularz zgoszenia zamieszczony jest na stronie www.krus.gov.pl. Jest dostpny rwnie we wszystkich terenowych jednostkach KRUS.

Informacja pozyskana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2013 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) waciwe jednostki organizacyjne KRUS co miesic pobieraj zaliczki na podatek dochodowy od wypacanych emerytur i rent rolniczych.
W 2013 r. KRUS potrca zaliczki na podatek dochodowy w kwocie rwnej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencist w danym miesicu (jeeli dochd z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od pocztku roku nie przekroczy kwoty 85 528 z) minus kwota 46 z 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).
Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 ww. ustawy organy rentowe (w tym rwnie KRUS) do koca lutego, po upywie kadego roku podatkowego, sporzdzaj i przekazuj emerytowi/rencicie stosowny formularz PIT.
Zatem w terminie do 28 lutego 2014 r. KRUS przekae wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).
Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach PIT w tym samym terminie, co do emeryta/rencisty, KRUS przekae rwnie do urzdu skarbowego, waciwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty, w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osb mieszkajcych za granic - do urzdu skarbowego waciwego w sprawach opodatkowania osb zagranicznych.
W zdecydowanej wikszoci przypadkw KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencist i wystawi formularz PIT-40A.
Jeeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emerytur lub rent wypacan z tego organu rentowego w 2013 r. nie osiga innego przychodu, ktry zgodnie z ustaw podatkow podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych (dochd z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to osoba ta nie ma obowizku skadania w urzdzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS bdzie podatkiem nalenym emeryta/rencisty za rok 2013.
Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza jednak, e emeryt lub rencista nie moe rozliczy podatku sam w urzdzie skarbowym. Jeeli emeryt/rencista stwierdzi, e korzystniejsze dla niego bdzie rozliczenie podatku z maonkiem lub dzieckiem (w przypadku osb samotnych) - sam skada zeznanie podatkowe (na formularzu PIT-36 lub PIT-37) we waciwym urzdzie skarbowym, w terminie do 30 kwietnia 2014 roku. W zeznaniu tym emeryt/rencista powinien uwzgldni przychd osignity w 2013 r. z tytuu pobierania emerytury/renty rolniczej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego.
Zeznania w urzdzie skarbowym skadaj rwnie emeryci/rencici, ktrzy:
• chc skorzysta z ul. podatkowych okrelonych w ustawie (np. z tytuu wychowywania dzieci, z tytuu poniesienia wydatkw na cele rehabilitacyjne, z tytuu dokonania darowizny pieninej na rzecz organizacji poytku publicznego) lub
• chc wnioskowa o przekazanie 1% podatku nalenego na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego.
Jednoczenie Kasa zwraca uwag, e podatku dochodowego od osb fizycznych za 2013 r. nie pac emeryci i rencici, ktrych roczny przychd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych (ze wszystkich rde) nie przekroczy w 2013 r. kwoty 3 091 z.
Natomiast KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2013 r., gdy m.in.:
1. w cigu 2013 r. emerytur lub rent wypacaa wicej ni jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmieni miejsce zamieszkania i wypat emerytury/renty podja inna jednostka organizacyjna KRUS),
2. emerytur lub rent wypacaa jednostka organizacyjna KRUS, a nastpnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
3. Kasa realizowaa w danym roku podatkowym ulg podatkow udzielon przez urzd skarbowy,
4. Kasa obniaa wysoko miesicznych zaliczek na podatek dochodowy
w zwizku ze zoonym przez emeryta lub rencist owiadczeniem
o wsplnym opodatkowaniu dochodw z maonkiem lub w sposb przewidziany dla osb samotnie wychowujcych dzieci (chyba e takie owiadczenie emeryt lub rencista wycofa w 2013 r.).
Jeeli wystpi chocia jedna z podanych wyej sytuacji, KRUS przekae emerytowi/rencicie formularz PIT-11A i wwczas emeryt lub rencista musi bezwzgldnie sam zoy zeznanie podatkowe we waciwym urzdzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2014 roku.
Pozyskano za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Komunikat uzupeniajcy o skadce na ubezpieczenie zdrowotne
Wymiar skadki zdrowotnej w 2014 r. za domownikw rolnikw prowadzcych samoistne dziay specjalne produkcji rolnej.
W komunikacie z 8 listopada br. Kasa przypomniaa o zasadach wymiaru skadek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikw prowadzcych samoistne dziay specjalne produkcji rolne, ktre osoby te opacaj z wasnych rodkw.
W uzupenieniu przywoanego komunikatu Kasa informuje, e od 1 stycznia 2014 r. wchodz w ycie przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o skadkach na ubezpieczenie zdrowotne rolnikw za lata 2012 i 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1640), ktre bd obowizyway do 31 grudnia 2014 r.
Jednoczenie Kasa nadmienia, e w I kwartale 2014 roku podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie zdrowotne domownikw, ktrych patnikami s ubezpieczeni w KRUS rolnicy prowadzcy samoistne dziay specjalne produkcji rolnej, bdzie kwota 33,4% przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw, obowizujcego w czwartym kwartale 2012 roku, wcznie z wypatami z zysku (tj. podstawa obowizujca w 2012 roku, w kwocie 3 877,50 z).
Zmiana podstawy wymiaru skadek zdrowotnych za domownikw w dziaach specjalnych nastpi od 1 kwietnia 2014 r.  Skadka wyniesie 33,4% przecitnego miesicznego wynagrodzenia w sektorze przedsibiorstw w czwartym kwartale 2013 r., ktre Prezes Gwnego Urzdu Statystycznego ogosi w Dzienniku Urzdowym RP „Monitor Polski”.
Pozyskano za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

 Informacja dot. zmiany kwot przychodu decydujcych o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent

Agnieszka Maliska
Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Strategii Kas

 Skadka zdrowotna rolnikw prowadzcych dziay specjalne zmienia si od 01.01.2014 r.

Agnieszka Maliska
Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Strategii Kasy

XV Jubileuszowe Dni Kukurydzy – Skrzelew 2013
Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

Wane dla osb sprawujcych osobist opiek nad dzieckiem
Agnieszka Maliska
Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Strategii Kasy

Zmiany w zasiku macierzyskim od 1 wrzenia 2013 r.
Agnieszka Maliska
Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Strategii Kasy

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych


Komunikaty o zagroeniu upraw rolin
Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza we Wocawku uprzejmie informuje o 14-dniowych koloniach letnich dla dzieci rolnikw (do 16 roku ycia – najstarsze dzieci urodzone w 1997r.).Kolonie zaplanowano w terminie 18-31 sierpnia 2013r. w ebie. Koszt kolonii wynosi 450 z. Kolnie przeznaczone s dla dzieci, ktrych przynajmniej jedno z rodzicw/opiekunw prawnych ma pene ubezpieczenie w KRUS (emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyskie).Zawiadczenie naley wzi z KRUS - wzr zawiadczenia w zaczeniu. Zgoszenia naley dokona w biurze Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej we Wocawku do dnia 31 lipca br. Naley dostarczy te zawiadczenie z KRUS, wypeniony kwestionariusz osobowy dziecka oraz dokona wpaty na konto Krajowej Rady Izb Rolniczych BG: 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710 z  dopiskiem imi i nazwisko uczestnika kolonii oraz termin turnusu. W ramach kosztw uczestnik ma zapewnione:
- zakwaterowanie
- wyywienie (5 posikw dziennie + suchy prowiant na drog powrotn)
- opiek pedagogiczn i medyczn
- program turystyczny
- ubezpieczenie
- transport autokarem na kolonie i z powrotem
Liczba miejsc ograniczona - liczy si kolejno zgosze. Wszelkie informacje udzielane s telefonicznie 54/231 29 54 lub  kom. 798 37 87 22 – Trawiska Violetta.

Gwny Lekarz Weterynarii

Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek


Powiatowy Inspektor Weterynarii we Wocawku

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

 Komunikaty o zagroeniu upraw rolin

Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek

Komunikaty o zagroeniu upraw rolin

Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek

Obserwacje wiosenne wegetacji rolin
Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

Komunikat o zagroeniu upraw rolin

Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek

 Komunikat o zagroeniu upraw rolin

Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek

Wane dla ubezpieczonych w KRUS, prowadzcych dodatkowo pozarolnicz dziaalno

Nowa graniczna kwota podatku dochodowego od przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej za 2013 rok. Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. (M.P. z 2013 poz. 353) roczna kwota graniczna podatku dochodowego nalenego od przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej za rok podatkowy 2013 wynosi 3 092 z. Wicej wyjanie o zasadach podlegania ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw w przypadku jednoczesnego prowadzenia dziaalnoci rolniczej i pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w tematycznym dziale: Ubezpieczenie spoeczne rolnikw dla osb prowadzcych jednoczenie dziaalno rolnicz i pozarolnicz dziaalno gospodarcz na stronie www.krus.gov.pl

Agnieszka Maliska
Koordynator Zintegrowanego
Systemu Zarzdzania i Strategii Kasy

Komunikat o zagroeniu upraw rolin

Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek


Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek


WIORiN O/Wocawek

Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek

Anna Szmelcer
Przewodniczca Stowarzyszenia
Polska Wolna od GMO

Anna Dziedzic
WIORiN O/Wocawek

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

 Skadki na ubezpieczenie spoeczne rolnikw w II kw. 2013 r.

Agnieszka Maliska
Koordynator Zintegrowanego
Systemu Zarzdzania i Strategii Kasy

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnikw
Agnieszka Maliska
Koordynator Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Strategii Kasy

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych


Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin ZboowychTadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych


Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin ZboowychTadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych


Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

 

Rolnicze emerytury i renty po 1 stycznia 2013 r.


GMO W ROLNICTWIE I PRODUKCJI YWNOCI – SZANSE CZY ZAGROENIAGENETYCZNEJ MODYFIKOWANEJI ROLIN 

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

Informacje z rynkw rolnych - notatki sygnalne z dnia 19 i 26 listopada 2012 r. 
Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

Dni Kukurydzy Skrzelew 2012 (zip)
Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

Informacje z rynkw rolnych - notatka sygnalna z dnia 12 listopada 2012 r.
Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

Informacje z rynkw rolnych - notatka sygnalna z dnia 5 listopada 2012 r.

Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych


Skadki na ubezpieczenie spoeczne rolnikw w IV kw. 2012 r. i I kw. 2013 r.
Uchwa Rady Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw z dnia 10 wrzenia 2012 r., miesiczna skadka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyskie w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r. zostaa ustalona w wysokoci 42,00 z za kad osob podlegajca temu ubezpieczeniu. Osoby objte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opacaj 1/3 penej skadki, tj. 14 z.
Podstawowa miesiczna skadka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowica 10% emerytury podstawowej obowizujcej w ostatnim miesicu poprzedniego kwartau) w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. pozostanie w kwocie obowizujcej w I i II kw. br., tj. w wysokoci 80,00 z.
Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni od 50 ha przeliczeniowych uytkw rolnych wzwy opacaj dodatkow miesiczna skadk na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ktra w IV kw. br. i w I kw. 2013 r. wynosi:
• 12% emerytury podstawowej, tj. 96,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych do 100 ha przeliczeniowych
• 24% emerytury podstawowej, tj. 192,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
• 36% emerytury podstawowej, tj. 288,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
• 48% emerytury podstawowej, tj. 384,00 z dla gospodarstw rolnych obejmujcych obszar uytkw rolnych powyej 300 ha przeliczeniowych.
Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Wojewdzki Inspektorat Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddzia we Wocawku komunikaty o zagroeniu upraw 15.06.2012


Wsparcie dla aktywnych spoecznoci wiejskich
http://www.witrynawiejska.org.pl/

Wojewdzki Inspektorat Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddzia we Wocawku komunikaty o zagroeniu upraw 05.06.2012


Wojewdzki Inspektorat Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddzia we Wocawku komunikaty o zagroeniu upraw 23.05.2012


Wojewdzki Inspektorat Ochrony Rolin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddzia we Wocawku komunikaty o zagroeniu upraw 22.05.2012


KOMUNIKAT DLA ROLNIKW
    Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wocawku informuje, e zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u wi ( Dz. U. z 2009r. Nr 74 poz. 631 ) kada przesyka wi musi by zaopatrzona w wiadectwo zdrowia wystawiane przez lekarza weterynarii upowanionego do wystawiania wiadectw zdrowia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii waciwego dla miejsca wysyki zwierzt. Dotyczy to wysyek do rzeni wi  z ognisk choroby (wiadectwo z czerwonym paskiem) jak rwnie z gospodarstw nieobjtych restrykcjami zwizanymi ze zwalczaniem choroby ( wiadectwo bez paska )

    Ponadto przemieszczanie wi w celu dalszej hodowli lub dalszego tuczu rwnie wymaga wystawienia wiadectwa zdrowia. Skutkiem braku wiadectwa zdrowia dla wi przeznaczonych do hodowli lub tuczu w przypadku uzyskania dodatniego wyniku bada oprcz utraty dotychczasowego statusu stada moe by likwidacja caego stada bez moliwoci uzyskania odszkodowania. Jednoczenie Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wocawku przypomina, e skupowanie zwierzt w celu dostarczenia ich do uboju lub dalszej hodowli dotyczy tylko zwierzt waciwie oznakowanych. W zwizku z powyszym Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wocawku prosi o poinformowanie w sposb zwyczajowo przyjty posiadaczy zwierzt na terenie gminy


Informacja to o bardzo groniejszym szkodniku kukurydzy - Omacnicy Prosowiance, ktra rocznie niszczy 700 tys. ton kukurydzy w skali kraju, co stanowi warto przy obecnych cenach - 695 mln. z. Zwalczanie jego jest trudne i prawie niemoliwe, poniewa owad skada jaja, kiedy kukurydza ma 3 metry wysokoci. W miejscach uszkodzonych przez tego szkodnika rozwijaj si grzyby z rodzaju fuzarium, ktre produkuj mikotoksyny (trucizny), ktre u czowieka wywouj choroby nowotworowe.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Szymaczak
Rzecznik Prasowy
Polskiego Zwizku Producentw Rolin Zboowych

 


 Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza rolnikw i przedsibiorcw zajmujcych si produkcj, obrotem oraz przetwrstwem trzody chlewnej, a take myliwych na konferencj powicon zagroeniom zwizanym z Afrykaskim Pomorem wi (ASF). W trakcie spotkania m.in. przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej poinformuj o sposobach postpowania w obrocie zwierztami w przypadku zagroenia wystpieniem ASF. Gociem specjalnym konferencji bdzie prof. Zbigniew Pejsak, wybitny specjalista z zakresu epizootiologii, a zwaszcza chorb zakanych wi.Konferencja odbdzie si w czwartek, 20 listopada, w Przysieku pod Toruniem – pocztek o godz. 9.00.


 
nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000