Dzisiaj imieniny obchodz: Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Radowit
27.05.2018.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Akty prawne
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Informacje nieudostpnione PDF Drukuj Email
20.06.2007.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z  2014 r. poz. 782 z pn. zm.) informacja publiczna, ktra nie zostaa udostpniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostpniana na wniosek. Wniosek powinien zawiera dane wnioskodawcy w zakresie wystarczajcym do udzielenia odpowiedzi w sposb i w formie wskazanych we wniosku, wydania decyzji odmownej lub wysania informacji w sprawach uregulowanych ww. ustaw.

Informacja publiczna znajdujca si w zasobach Urzdu Miejskiego w Brzeciu Kujawskim, ktra moe by niezwocznie udostpniona, jest udostpniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeeli udostpnienie informacji publicznej wymaga jej przygotowania, lub  przetworzenia, informacja taka jest udostpniana na pisemny wniosek. Udostpnianie informacji publicznej na wniosek nastpuje bez zbdnej zwoki, nie pniej ni w terminie 14 dni od dnia zoenia wniosku. Jeeli informacja publiczna nie moe by udostpniona w terminie 14 dni od daty zoenia wniosku, powiadamia si w terminie 14 dni od zoenia wniosku o powodach opnienia oraz o terminie, w jakim podmiot udostpni informacj, nie duszym jednak ni 2 miesice od dnia zoenia wniosku. Udostpnienie informacji przetworzonej nastpuje po wskazaniu we wniosku istotnego interesu publicznego, w jakim dziaa wnioskodawca i uznaniu istoty tego interesu przez Administratora danych.

Jeeli informacja publiczna nie moe by udostpniona w sposb lub w formie okrelonych we wniosku, powiadamia si pisemnie wnioskodawc o przyczynach braku moliwoci udostpnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposb lub w jakiej formie informacja moe by udostpniona niezwocznie. W takim przypadku, jeeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie zoy wniosku o udostpnienie informacji w sposb lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postpowanie o udostpnienie informacji umarza si.

Ograniczenie dostpu okrela art. 5 ustawy ( m. in. przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, danych osobowych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych). Ograniczenie uzyskania informacji przetworzonej tj. takiej, ktra musi zosta przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy (udostpniajcy nie jest w posiadaniu gotowej informacji, a do jej wytworzenia konieczne jest dokonanie dodatkowych czynnoci) polega na obowizku udowodnienia , i jest to szczeglnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy).  Od udostpniajcego zaley, czy uzna szczegln istot interesu publicznego przedstawion przez wnioskodawc.

Jeeli udostpnienie informacji publicznej narazi Administratora danych na ponadnormatywne koszty wynikajce z iloci lub pracochonnoci oczekiwanych informacji , od wnioskodawcy moe by pobrana opata w wysokoci odpowiadajcej tym kosztom.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej okrelone zostay w  rozdz. 2a cyt. ustawy.    W celu uzyskania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania, wnioskodawca wypenia wniosek zgodny z Rozporzdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94)

Wzr wniosku
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000